2010, ഡിസംബർ 26, ഞായറാഴ്‌ച

Silhouette..........


2010, ഡിസംബർ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

sun set...


2010, ഡിസംബർ 11, ശനിയാഴ്‌ച

Spider...............

2010, ഡിസംബർ 8, ബുധനാഴ്‌ച

Moon............

Followers