2010, സെപ്റ്റംബർ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

Beauty of desert....


ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

Followers