2010, സെപ്റ്റംബർ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

Beauty of desert....


Followers